ಪಪ್ಪಾಯ ದ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು

ಪಪ್ಪಾಯದ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು ಪಪ್ಪಾಯವು ಕೇವಲ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣಲ್ಲ. ಅದು ಔಷಧಿ ಗುಣವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾಗಿದ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಬೀಜದಿಂದಲೂ ಹಲವಾರು ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣು ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗವೂ ಹೆಚ್ಚು. ಪಪ್ಪಾಯ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಎರಡರಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚು. …

ಪಪ್ಪಾಯ ದ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು Read More »